alt

Nieuws van Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum & Breede

Beste dorpsgenoten,

Politiek Café
Op 12 maart jl heeft het Politiek Café plaatsgevonden in Café Spoorzicht. In gezelschap van ongeveer 130 aanwezigen hebben alle lijsttrekkers van de politieke partijen onder begeleiding van Susanna Lemstra het debat gevoerd. Belangrijke onderwerpen zijn aan bod gekomen, waaronder de zorg, herinrichting, gaswinning, maar ook hoe Warffum in alle snelle veranderingen toch op de kaart kan blijven staan. Aandacht voor ons mooie wierdedorp is erg van belang. Er is veel waardering uitgesproken door de partijen over de inzet van vrijwilligers van het dorp. Inmiddels is het nieuwe college gevormd met in ieder geval een wethouder afkomstig uit Warffum.

Algemene Ledenvergadering
Onlangs heeft ook de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Na afloop was er wederom een presentatie van de Groninger Bodem Beweging.
Naast de formele agenda is er een aantal bespreekpunten van belang voor u te weten:

 • Er is een nieuw contributievoorstel aangenomen. De rol en positie van VDW is voor de toekomst belangrijk in verband met de komende herindeling. Zichtbaarheid van het aantal leden is met het nieuwe voorstel duidelijker geworden. Alleenstaanden zijn lid voor €6,- en een huishouden met meer personen voor €7,50
 • Er is behoefte aan vaker contact met VDW. De vorm van een Politiek Café werd als voorbeeld gesuggereerd om te herhalen. Het bestuur gaat met deze suggestie aan de slag en zal binnenkort met nieuws komen over de plannen en thema’s
 • Op deze avond heeft ook mw. Roelke Nienhuis, dorpen coördinator van de gemeente Eemsmond, zich kunnen voorstellen. Haar rol is met name verbindend tussen de gemeente en de dorpen. Van belang te weten is dat klachten over het groen en grijs net als voorheen via de receptie van de gemeente kunnen worden gemeld. Tijdens de avond is een aantal vragen gesteld, te weten:
  - De Oosterstraat is zwaar aan onderhoud toe
  - Verkeersdrempels, waarom zijn in Warffum de drempels hoger dan in andere dorpen. Is het mogelijk dat de situatie opnieuw wordt bekeken samen met dorpsbelangen en aanwonenden.
  - Op en in de buurt van het station zijn veel vernielingen door>>>? Heeft dit de aandacht van de gemeente en wat wordt er aan gedaan
  - Nogmaals wordt er aandacht gevraagd voor het onderhoud aan de kerkenpaden. Nu het project Wierden en Terpen is gehonoreerd in het Waddenfonds, geeft dit mogelijkheden. Dit project wordt voor onze gemeente georganiseerd in Warffum.
  - Plaatsing driehoeksborden met reclame: In principe mogen de borden maximaal 14 dagen staan. Voor de borden van verkeersveilig Nederland is een uitzondering gemaakt, deze hangen 4 weken. De ervaring is dat er nauwelijks gereageerd wordt door inwoners op de borden, welke voor hun woning hangen. In overleg met de gemeente is het mogelijk een bord eenmalig te verplaatsen. De aanvrager is vrij om de locaties te kiezen.

Nieuw project Terpen- en Wierdenland
In januari is VDW benaderd door Landschapsbeheer. Zij hebben een projectplan ingediend bij het Waddenfonds, genaamd Terpen en Wierdenland. Dit project is onlangs goedgekeurd en dat is goed nieuws voor ons dorp, met name voor de kerkenpaden en het toerisme! Het project is drieledig

1. Het Verhaal van Terpen- en Wierdenland
Uitvoeren van onderzoek naar het terpen- en wierdenland als geheel en naar specifieke
kennis, die nodig is voor herstel en beheer van een afzonderlijke terp of wierde. Samen
met inwoners, lokale verenigingen en medewerkers en studenten van de universiteit
gericht archeologisch onderzoek doen om de geschiedenis van het landschap in beeld te
brengen. Deze geschiedenis vormt de basis voor herstel van terp of wierde en voor
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

2. Dorpsgerichte aanpak
Uitvoeren van landschappelijke en cultuurhistorische herstelmaatregelen in drie Friese
terpdorpen (Wijnaldum, Firdgum, Hallum) en drie Groningse wierdedorpen (Warffum,
Ulrum, Godlinze). Maatregelen nemen om de dorpen aan te sluiten op wandel- en fietspaden en educatieve en recreatieve voorzieningen treffen om bezoekers het verhaal van de terp of wierde te vertellen. Daarbij wordt een methodiek ontwikkeld om de bevolking van de betreffende dorpen actief te betrekken bij het herstel van terp of wierde en de bewoners te blijven betrekken bij de
kwaliteit van het landschap en het ontvangen van bezoekers. Deze methodiek wordt in de
volgende fasen van het programma toegepast.

3. Communicatie, educatie en marketing
Een plan van aanpak voor communicatie, educatie en regiomarketing opstellen en het
ontwikkelen van een website, een rondreizende tentoonstelling, lezingen, excursies,
cursussen, workshops, een basisschoolprogramma en een plan van aanpak voor
regiomarketing. De marketing zelf wordt door de betreffende organisaties uitgevoerd.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de verschillende onderwerpen.

Het bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum & Breede