logo dorpsbelangen

logo dorpsbelangen

Project Terpen­ en Wierdenland “een verhaal in ontwikkeling”.

We hebben tijdens het laatste overleg vooral gekeken naar de situatie van en vóór de eerste

bebouwing op de langgerekte kwelderwal, van waaruit het Hoogeland is ontstaan. Op zich was

deze kwelderwal al een verhoging in het landschap, maar al vrij snel na deze eerste bewoning is

begonnen met het ophogen van de grond (de wierde) om de eigen veiligheid te garanderen. Dat

laatste moet zich zo rond het begin van de jaartelling hebben afgespeeld. Vanuit het project is

men geïnteresseerd in de opbouw van de grond, de grondsoorten en ­lagen én naar de grond of

bouwmaterialen die door de mensen zijn opgebracht om de wierde te kunnen maken. Dit overleg

op deze middag is daarom vooral besteed om te zoeken naar geschikte locaties om

grondboringen te doen in de wierde. Deze boringen gebeuren met een holle buis (kleine

diameter), waarbij puur wordt gekeken uit welke grondlagen de wierde en de omliggende gronden

bestaan. Dit levert nauwelijks verstoring op.

Tevens worden een drietal opgravingen uitgevoerd. Dit zijn grotere klussen. Er wordt gegraven in

een oppervlak van ca. een vierkante meter en hierbij wordt vooral gezocht naar voorwerpen in de

grond. Eén locatie daarvoor is op het terrein van het Openluchtmuseum Het Hoogeland. Andere

locaties zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de wens is deze ook in het

centrum van het dorp te laten plaats vinden. Bijzonder aandacht daarvoor hebben de “lege

ruimtes” in het centrum van ons dorp, bovenop de wierde. Dat vooral omdat vanuit de historische

kaarten blijkt dat hier vroeger geen bebouwing is geweest en dus weinig verstoring van de

grondlagen is geweest. Bijvoorbeeld: De ruimte tussen de Oosterstraat en de Hoofdstraat. Bij het

Museum is er een mogelijkheid voor het publiek om ten tijde van de opgravingen te komen kijken

naar de werkzaamheden en evt. de objecten die uit de grond worden gehaald. Men wil starten in

of rond de Pinkstervakantie. Eventuele gevonden voorwerpen zullen t.z.t. in het

Openluchtmuseum worden tentoongesteld. Mocht u in het centrum wonen, een ruime tuin hebben

én geen bezwaar tegen een opgraving in uw tuin, dan graag een seintje naar Gerben Veenstra

via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook de website: www.terpenenwierdenland.nl

Leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen “potjes en regelingen”

Voor onze provincie en met name het aardbevingsgebied zijn zes subsidiemogelijkheden om de

leefbaarheid te verbeteren én iedereen met een goed plan en initiatief kan daarvan gebruik

maken. De rode draad bij al deze regelingen is: Schadeherstel, leefbaarheid, imago versterken en

samenwerken. Voor alle kernen van de noordelijke gemeenten zijn de afgelopen weken

bijeenkomsten georganiseerd waarbij tekst en toelichting is gegeven.

In een kort bestek al deze informatie samenvatten is helaas niet mogelijk. Daarom worden de

organisaties, de regelingen en de websites benoemd met een korte toelichting.

[1] Elk dorp een duurzaam dak – ten behoeve van een dorpshuisfunctie voor elke dorp.

Doelstelling: Ondersteuning en subsidie voor een duurzame ontmoetingsplek in ieder dorp in het

gaswinningsgebied. Onze Vereniging Dorpsbelangen is hiervoor al een initiatief gestart op 15

februari jl. en dat initiatief zal worden voortgezet op 25 april. Zie de oproep elders in de Terp.

Website: www.elkdorpeenduurzaamdak.nl

[2] NAM leefbaarheid­ en duurzaamheidsprogramma – verbetering van uw woonomgeving in het

kader van leefbaarheid en duurzaamheid.

Website: www.namplatform.nl/leefbaarheid

[3] Loket leefbaarheid – dialoogtafel Groningen.

Subsidiemogelijkheid tot € 10.000,­­ voor plannen met sociale cohesie en zelfwerkzaamheid.

Website: www.dialoogtafelgroningen.nl

[4] Landschapsbeheer – versterking van dorpskarakter

Hiervoor moet een plan uit het dorp komen waarbij het groen en het dorpskarakter een hoofdrol

speelt. Denk daarbij aan wegbeplanting, boerenerven, kerkterreinen, singels, maren,

structuurlijnen en beleefbaarheid (recreatie).

Website: www.landschapsbeheergroningen.nl/dorpsvisies­en­landschap

[5] Herbestemming cultureel erfgoed – Libau

Bedoeld voor herbestemming en eigenaren van opvallende monumenten in dorp of landschap.

Bijvoorbeeld voor kerken, borgen, molens, boerderijen.

Website: www.libau.nl

[6] Natuur en Milieu Federatie – lokale energie

Voor particulieren of samenwerkingsverbanden zijn er mogelijkheden om startsubsidies of

leningen te verkrijgen voor duurzaam op te wekken energie. Maar ook kan je hulp krijgen bij het

aanvragen van vergunningen of onafhankelijk advies over jouw plan.

Website: http://nmfgroningen.nl/wat­we­doen/klimaat­energie/servicepunt­lokale­energie-
voorwaarts/

Samengevat: Als je plannen hebt voor verbeteringen van het dorp, energie, een pand, een fiets-
of wandelpad, de leefbaarheid, het groen, een monument of jouw omgeving, dan kan je daarvoor

een onderbouwd plan indienen. Je kan ook eerst vragen in hoeverre jouw plan kans van slagen

heeft. Ga daarom naar de bewuste website, lees de criteria en voorwaarden door en maak er

gebruik van. “Niet geschoten is altijd mis” en let op: Wees er op tijd bij; de potjes kunnen opraken.

Project ProRail

Project ProRail ­in samenwerking met NS en Arriva­ heeft het afgelopen jaar een project

uitgevoerd op de noordelijke spoorlijnen van Arriva. Doelstelling was de beleving op en

onderhoud van de stations te verbeteren en de omwonenden en reizigers meer te betrekken

hierbij. Tevens wilde men de vernielingen op de stations tegengaan. Door het overleg met alle

lokale belanghebbenden, verenigingen dorpsbelangen, jongeren, politie en jongerenwerk, zijn

afspraken gemaakt. Onder andere over het sneller melden van schade of verstoringen, sneller

ingrijpen door politie en sneller uitvoeren van reparaties. Dit project is met een positief

rapportcijfer afgesloten en dat blijkt uit een onlangs gehouden enquête onder de OV­reizigers in

het noorden.

Warffum heeft afgelopen najaar een bankje geschonken gekregen van NS en ProRail. Deze is

onder de monumentale kastanjeboom geplaatst, met uitzicht op de boerderij en de

schapenweide.

Wat echter negatief opvalt in Warffum is hoge schaderekening aan glas.

Het vervolg op dit project is dat de komende zomer en nazomer alle stations in Noord­Groningen

worden aangepast. Dus ook het traject Groningen­Roodeschool. Zo komt er een

bewegingsmelder die de verlichting dimt als er geen bezoekers zijn op het station. Ook de

wachtruimtes wordt versoberd. Dat laatste is jammer, zeker in ons open gebied waar de wind vrij

spel heeft. En dat is ook door Dorpsbelangen gemeld aan ProRail.

OPROEP!

Zoals aangegeven is er op 15 februari jl. een eerste bijeenkomst geweest met als doel een

behoeftepeiling naar een dorpshuis(functie). De opkomst was goed, ongeveer 14 verenigingen of

belanghebbenden waren aanwezig. We hebben nog niet iedereen gesproken en daarom willen

we de resterende verenigingen vragen te komen naar de bijeenkomst op maandag 25 april

vanaf 19.30u bij Euphonia, Sjelter te Warffum. Na deze inventarisatieronde starten we een

werkgroep bestaande uit de verschillende verenigingen in Warffum. We hopen dat voor de zomer

af te kunnen ronden en dan toe te werken naar een plan van aanpak. Met dit plan kunnen we

vervolgens de regelingen van de NAM uit Elk Dorp een Duurzaam Dak benutten.

OPROEP! Verhalenbank Warffum: Zoekt vrijwilligers!

Het project Kiek over diek realiseert de aanleg van een fietspad over de

waddendijk, van Lauwersoog tot Delfzijl. Voor Warffum zijn er inmiddels

ideeën verzameld voor het mozaïek op de bank. We zoeken vrijwilligers

die willen meewerken aan de realisatie van de banken (het mozaïek op

de bank aanbrengen) samen met de kunstenaars. Een en ander wordt

uitgevoerd bij Ability in Wehe den Hoorn. Vindt u het leuk om hieraan

mee te werken dan kunt u dit doorgeven aan Dorpsbelangen.