logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04

Boswerkzaamheden in het Helpmanbos WarffumAan de omwonenden

Staatsbosbeheer is gestart met boswerkzaamheden in het Helpmanbos bij Warffum. Veel essen in deze bossen zijn aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland en waarvan de bomen niet herstellen. Het effect van de ziekte wordt in een aantal gebieden nog versterkt door het optreden van honingzwam.
Daarnaast vormt een deel van de populieren een risico omdat ze afbreken of er takken uitwaaien.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het zagen van de zieke essen vindt plaats met een oogstmachine, een ‘harvester’, en neemt naar verwachting ongeveer anderhalve week in beslag. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. We volgen uiteraard de procedure van de Gedragscode Bosbeheer. Alle essen worden weggezaagd en er worden dunningspaden gemaakt, bedoeld voor toekomstig bosbeheer. Deze groeien gewoon weer dicht.

Het hout wordt verkocht en de opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de afnemers. Van de populieren is beoordeeld welke een risico vormen en welke (nog) niet.

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. Om schade zoveel mogelijk te beperken wordt gewerkt met rupsmachines. Hoewel de ‘harvester’ precies kan werken blijft het een grote machine en kan het werk ruw en rigoureus over komen. Op plaatsen waar veel bomen weggehaald worden zal het beeld van het bos ingrijpend veranderen. Afhankelijk van de situatie zal later worden bepaald of er herplant zal plaatsvinden of dat de bestaande ondergroei de kans krijgt een nieuw bos te vormen. Op de dunningspaden wordt niet herplant, deze groeien weer dicht mat andere planten. Ze zijn niet bedoeld als wandelpad.

Toekomst van de es

In heel Nederland is al ruim 90% van de essen aangetast door essentaksterfte. Bij Staatsbosbeheer is landelijk zo’n 85-90 % matig tot zwaar aangetast en 10-15 % is licht aangetast. De prognose is dat hooguit 1 – 5 % van de essen zal overleven. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het groen om ons heen. Die gaten zijn niet op korte termijn te herstellen en op te vullen. 

We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Vragen?

U kunt een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte

 

De volgorde en het tempo van de boswerkzaamheden ten gevolge van essentak-ziekte hangt van veel factoren af zoals het weer, beschikbaarheid van machines, bodemomstandigheden enz. In het geval van het Helpmanbos in Warffum vinden de werkzaamheden veel eerder plaats dan verwacht. Excuses daarom voor het (te) laat aankondigen van deze werkzaamheden.
Boek over beeldend kunstenaar Aizo BettenWarffum – Begin april verschijnt er een bijzonder boek over het leven en werk van beeldend kunstenaar Aizo Betten (1938-2014). Tegelijk met de verschijning van het boek wordt er een overzichtstentoonstelling gehouden van zijn werk in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Op dinsdag 5 januari 2021 namen de leden van de initiatiefgroep van het project “Aizo Betten. Vele gezichten” het eerste exemplaar van de promotiebrochure van het nieuwe boek in ontvangst. Dat deden zij in Warffum, bij huis waar Aizo Betten woonde en werkte.

v.l.n.r. Geert Klok, Wytske Betten-de Vries en Stijn van Genuchten

Aizo Betten was een bekend en zeer veelzijdig kunstenaar. Hij genoot zijn opleiding aan de Groninger kunstacademie Minerva. Daarnaast was hij bijna 40 jaar docent tekenen en handvaardigheid aan de Hogeland College in Warffum. Hij inspireerde de jeugd. Sommige van zijn leerlingen, zoals Francine Schrikkema zijn in zijn voetsporen getreden door de richting van kunst te kiezen. Vanaf 1978 tot aan zijn overlijden was hij lid van de Groninger kunstkring De Ploeg. 

Grote drijfveer achter het project is Wytske Betten-de Vries. “Het boek en de tentoonstelling is een prachtig eerbetoon aan Aizo. Dit is wel het moment om dit te doen. Gelukkig weet ik waar veel van zijn werk is gebleven. We hebben gemerkt dat de mensen die werk van hem thuis hebben hangen graag willen meewerken aan het boek en de tentoonstelling. Ik ben blij dat het nu bijna zover is”. Directeur Stijn van Genuchten van Openluchtmuseum het Hoogeland is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen van de tentoonstelling die van 3 april t/m 5 september 2021 te zien is in zijn museum. 

Het boek is samengesteld door oud-collega Geert Klok en oud-leerlinge kunstenares Francine Schrikkema. Zij geven een beeld van de ontwikkeling en creatieve veelzijdigheid van Aizo Betten. Geert Klok: “Aizo Betten was betrokken bij zeer veel activiteiten van de school en in het dorp Warffum. Zijn creativiteit leverde vaak een belangrijke bijdrage tot het welslagen daarvan. Ik heb met veel plezier aan het boek gewerkt”. Francine Schrikkema heeft voor het boek een keuze gemaakt uit het omvangrijke werk van Aizo Betten. Daarbij geeft zij informatie over de werken en de uiteenlopende thema’s en technieken. Namens de Stichting Uitgaven Noord-Groningen is Teun Juk betrokken bij het project. Teun Juk: “We hebben in Jaap van den Hoofdakker en drukkerij Sikkema prima partners om er ook qua vormgeving en druk een mooi boek van te maken. De uitgave van dit boek is echter niet mogelijk zonder sponsoren en subsidiënten. Tot nu toe gaat dat goed. Zo hebben we inmiddels toezeggingen binnen van o.a. de gemeente Eemsmond, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds Beringer Hazewinkel en het JB Scholtenfonds”. 

De brochure wordt binnenkort huis aan huis bezorgd in Warffum. Het boek is digitaal te bestellen op www.uitgavennoordgroningen.nl De prijs in de voorverkoop is € 25,00. Na verschijning is de prijs € 29,50.  De boekpresentatie wordt gehouden op 3 april 2021 in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.
Ontwikkelingen NAM-locatie WarffumIn de eerste helft van 2021 staat de aanpassing van de gaswinningslocatie in Warffum op de planning. Zo’n anderhalf jaar geleden heeft NAM met Dorpsbelangen afgesproken om een dorpsbijeenkomst te organiseren om deze aanpassing nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. In verband met de Corona-situatie is dit helaas geen optie. Door dit artikel in uw dorpskrant willen we u graag inzicht geven in de ontwikkeling van de NAM-locatie in Warffum. 


Op deze locatie wordt sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw gas geproduceerd uit het Warffum Gasveld. Dit is een zelfstandig veld en heeft geen connectie met het Groningen Gasveld. Onderstaande foto geeft een overzicht van de huidige locatie. Wat gaat er gebeuren

Bovenstaande foto geeft een totaaloverzicht van de huidige locatie. Naast putten is er een technische installatie zichtbaar, de zogenoemde gasbehandelingsinstallatie, wordt gebruikt om het gas te drogen, op druk en op temperatuur te brengen om te voldoen aan de juiste Gasunie specificaties Het voorliggende plan, in vaktermen “Warffum Decomplexing & re-route” genoemd, voorziet in het vereenvoudigen van de locatie en het aansluiten van de locatie op de NAM-locatie in Grijpskerk. 

Deze nieuwe vereenvoudigde installatie, de daar bijhorende aanpassingen in het leidingwerk en de aansluiting op de Grijpskerk productielocatie maakt het voor NAM mogelijk om efficiënter gas te winnen met minder impact op de omgeving. Door bestaande faciliteiten op de Grijpskerk-locatie in te zetten, kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.


Stapsgewijs omvat de uitvoering de volgende stappen:

 1. Aanleg nieuwe leidingdelen bij Warffum en Grijpskerk
 2. Overname deel bestaand Gasunie leidingwerk & aansluiten van nieuw leiding werk op deze bestaande leiding.
 3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum
 4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum
 5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie
 6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen nieuwe installatie.
 7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie. 

Het onderstaande plaatje geeft een schematisch overzicht van de werkzaamheden.


Vergunningen

De aanpassingen van de installatie hebben geen invloed op het geldende winningsplan. Dit winningsplan en het daarbij horende Seismisch risico beheersplan blijven daarmee van kracht. Meer informatie over dit Seismisch Risico Beheersplan Kleine Velden kunt u vinden via de volgende link: https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/aardgas-uit-kleine-velden/winnings-plannen-kleine-velden.html


Voor de locatie Warffum is een gefaseerde omgevingsvergunning nodig. Fase I – Milieu, deze ligt vanaf 1 december 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage. Fase 2 – Bouwen, ligt vanaf 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 ter inzage. Voor de aanpassingen op de locatie Grijpskerk GDF (GasDroogFaciliteiten) is inmiddels een omgevingsvergunning Bouwen met Milieu neutraal veranderen verleend.


Vragen

Als u, naar aanleiding van dit artikel, vragen heeft, of als vragen heeft waar het artikel geen antwoord op geeft, kunt u contact met ons opnemen via NAM-communicatie@shell.comUitnodigingPraat mee over de Visie op Sport en Bewegen in Het Hogeland!

 

Voor de agenda! 18 november 2020. Van 19.30 tot 21.00 uur. Het online Sportcafé van de gemeente Het Hogeland. Wij willen aan de slag met de Visie op Sport en Bewegen. En we nodigen u graag uit om daaraan deel te nemen en vooral mee te praten.


Waarom?


Sport en bewegen. Dat vinden we van groot belang in Het Hogeland. Omdat sport en bewegen bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van Hogelandsters en aan de leefbaarheid van onze dorpen. Dat willen we ook in de toekomst zeker stellen. En daarvoor hebben uw ideeën nodig. Die nemen we mee in de Visie op Sport en Bewegen in het Hogeland. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar aangegeven de stem van ‘het veld’ erg belangrijk te vinden.
We willen dus komen tot een breed gedragen toekomstvisie op sport en bewegen. Daarnaast willen we het beleid van de vier oude gemeenten op één lijn brengen. En we willen komen tot afspraken die voor iedereen helder zijn.


Voor wie is de uitnodiging bestemd?


Deze uitnodiging is bestemd voor iedereen die mee wil denken en praten over de visie op sport en bewegen. Inwoners van Het Hogeland die sporten en bewegen belangrijk vinden (ook als je niet bij een sportvereniging bent aangesloten), besturen van sportverenigingen of van beweegactiviteiten, (maatschappelijke) organisaties, het onderwijs, jeugd en organisaties die op een andere manier betrokken zijn.


Hoe gaan we met elkaar in gesprek?


Na een informatieve start willen we graag met u in gesprek over vier thema’s. Daarbij stellen we vragen:
* Hoe zien we de toekomst van sport en bewegen in  Het Hogeland?
* Wat vinden we belangrijk?
* Waar zijn we goed in?
* Als we keuzes moeten maken wat heeft dan prioriteit?


U kunt meepraten over twee thema’s. U kunt kiezen uit de volgende:

 1. Sport en bewegen in een veilige en uitnodigende omgeving: In de natuur en de openbare ruimte in de dorpen en het buitengebied.
 2. Sport en bewegen voor jeugd: Van jongs af aan leren kinderen met plezier sporten en bewegen, ook in het onderwijs.
 3. Inclusief sporten en bewegen: Iedereen kan met plezier meedoen met sport en bewegen, zonder drempels. Denk aan senioren, statushouders, kwetsbare groepen.
 4. Sport en bewegen met vitale sport- en beweegaanbieders: Sterke en toekomstbestendige sportaanbieders, waar je met plezier, veilig en zorgeloos kan sporten.

 Aanmelden     


 Aanmelden voor het Sportcafé van woensdag 18 november aanstaande kan tot en met zondag 15 november  via www.hethogeland.nl/sportcafe.  We vragen u om uw naam, uw e-mailadres en vanuit welke hoedanigheid u aanschuift. U kunt twee thema’s van uw voorkeur aangeven. Na aanmelding ontvang u op dinsdag 17 november via het opgegeven e-mailadres een agenda en informatie over het online platform. Ook krijgt u informatie over hoe u kunt deelnemen aan het gesprek over de twee thema’s van uw voorkeur.


 


Tot ziens op 18 november!.


 

Met vriendelijke groet,


Team Sport en Bewegen van de gemeente Het Hogeland.Online bijeenkomst voor inwoners over toekomst Het HogelandOp dinsdagavond 25 augustus 2020 organiseert de gemeente Het Hogeland om 19.30 uur een online bijeenkomst voor al haar inwoners. Het beschikbare geld vanuit Nationaal Programma Groningen is bedoeld om te investeren in de toekomst van Groningen. Het Hogeland heeft daarom in het lokaal programmaplan ‘De Kop op ’t Hogeland’ zes thema’s beschreven die moeten bijdragen aan de toekomst van de gemeente.

Dit plan is onderwerp van gesprek tijdens deze eerste bijeenkomst, waarna nog meer zullen volgen. Via het YouTube-kanaal van de gemeente is de bijeenkomst op 25 augustus live bij te wonen.

In de online bijeenkomst neemt de gemeente de Hogelandsters mee in het lokale programmaplan en vraagt ze hierin actief mee te denken en met ideeën te komen. Het gesprek gaat over onderwerpen die de toekomst van de inwoners raakt, zoals bedrijvigheid en innovatie, een leven lang ontwikkelen, landelijk en karaktervol wonen, laagdrempelige zorg en mobiliteit.

In de komende jaren kunnen inwoners zelf ideeën inbrengen en daarover meepraten. Op 25 augustus start de gemeente daarmee. Dit is het begin van een lang traject waarin veel ideeën voorbij gaan komen, hoopt de gemeente. In het najaar is er al een vervolg en kunnen inwoners deelnemen aan online ‘experttafels’ voor een eerste verdieping.

Diverse sprekers komen 25 augustus aan het woord, waaronder burgemeester Henk Jan Bolding en andere betrokkenen vanuit de gemeente. Ook laat de gemeente een aantal concrete projecten zien, zodat men weet waar de eerste gelden volgens ‘Het Hogeland’ naar toe moeten gaan. Kijkers kunnen live vragen stellen via de chat en WhatsApp.

Het Hogeland in 2030

“De bijdrage van Nationaal Programma Groningen biedt de gemeente ruimte om te investeren in de welvaart van het gebied. Het Hogeland werkt samen met haar inwoners hard aan een leefbare regio, nu en in de toekomst. Het is een ruimtelijk gebied met kansen én uitdagingen zoals de vergrijzing en de gevolgen van de Groninger gaswinning.” zegt burgemeester Henk Jan Bolding.
In het lokaal programmaplan ‘De kop op ’t Hogeland’ beschrijft de gemeente hoe de toekomst er in 2030 uit kan zien aan de hand van zes thema’s: ‘Toekomstbestendige bedrijvigheid’, ‘Leven Lang Ontwikkelen’, ‘Wonen en Leven op de Wierden’, Zorgen voor en met elkaar’, ‘Het Hogeland goed verbonden’ en ‘Pronkjewailen op ’t Hoogelaand’.

Samen met de inwoners

“Hoewel 2030 nog ver weg klinkt, start de gemeente nu het gesprek met haar inwoners, want iedereen vindt iets van onze toekomst en daar kun je niet vroeg genoeg over in gesprek gaan,” aldus Bolding.

Meer informatie en het lokaal programmaplan zijn te vinden op www.hethogeland.nl/kopophethogeland.