logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04

Aanvang werkzaamheden NAM-gaswinningslocatie Warffum

In januari jl. hebben wij u geïnformeerd over het Warffum Re-route project. Inmiddels zijn de benodigde vergunningen voor dit project afgegeven door de gemeente en gaan de werkzaamheden begin april van start.

 Het project

Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM-gaswinningslocatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

 Werkzaamheden locatie Warffum

Om de bovenstaande situatie te realiseren moeten er op en om de locatie Warffum werkzaamheden worden verricht.  De werkzaamheden gaan begin april van start en nemen naar verwachting tot eind oktober 2021 in beslag. In deze periode worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 1. Aanleg nieuwe leidingdelen.
 2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding en aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.
 3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.
 4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.
 5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.
 6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.
 7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Vragen

Als u, naar aanleiding van dit artikel, vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via NAM-communicatie@shell.com.Hogelandsters kunnen afvalcijfers inzienVanaf 17 februari 2021 kunnen inwoners van de gemeente Het Hogeland bekijken hoeveel huisvuil ze hebben aangeboden. Ze kunnen daarvoor terecht op de website van de gemeente.

Sinds 1 januari van dit jaar betalen Hogelandsters voor de hoeveelheid ‘grijs’ afval die ze aanbieden. Er moet per lediging van de grijze container worden betaald. Daarnaast wordt een bedrag per kilo grijs huisvuil in rekening gebracht. Het groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt gratis opgehaald.

Om de hoeveelheid aangeboden huisvuil te kunnen bekijken, moet worden ingelogd via www.hethogeland/afval. Dat kan alleen met DigiD. De cijfers zijn alleen in te zien door degene op wiens naam de belastingaanslag staat; de hoofdbewoner van een pand. Inwoners die geen DigiD hebben, kunnen de gegevens telefonisch bij de gemeente opvragen.

Naast de hoeveelheid grijs afval kan ook het aantal aangeboden kilo’s gft-afval worden bekeken.

Wethouder Theo de Vries: “Hogelandsters krijgen hiermee een instrument in handen waarmee ze bewuster met huisvuil kunnen omgaan. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat gft-afval nog wel eens in de grijze container belandt. Gft-afval is relatief zwaar. Door groen afval consequent te scheiden en in de juiste container aan te bieden, dragen inwoners niet alleen bij aan een betere scheiding van grondstoffen. Ze kunnen daarmee ook besparen. Op de juiste manier scheiden is goed voor de portemonnee. Inwoners kunnen nu op de voet volgen wat ze precies langs de weg zetten.”

Alle containers in Het Hogeland zijn voorzien van een chip. De inhoud van de containers wordt met apparatuur op de vuilniswagen gewogen. De gegevens worden in een systeem opgeslagen. Via de gemeentelijke website en DigiD hebben Hogelandsters nu inzage in hun gegevens in dat systeem.

De afrekening van de hoeveelheid aangeboden grijs afval vindt drie keer per jaar plaats. Het vastrecht wordt meegenomen in de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag.Het TechLab in Warffum komt naar u toeVanaf 1 juli 2021 gaat de bibliotheek in Warffum plaatsmaken voor een TechLAB. Het TechLAB is onderdeel van Vakland Het Hogeland en voor alle bewoners van Warffum en Het Hogeland. Bij Vakland Het Hogeland staat ontwikkeling centraal, het leren, omdat daarmee nieuwe mogelijkheden worden geactiveerd. In het TechLAB wordt dat gedaan met de focus op ICT en innovatief ondernemen. Dat gaat van het leren hoe een computer werkt tot aan 3D printoplossingen ontwikkelen voor in het ziekenhuis. Biblionet Groningen, Het Hogeland College en Dorpsbelangen Warffum zijn nauw betrokken in de samenwerking. Het ‘leer’programma van het TechLAB is nog helemaal open.

Om dat in te vullen worden twee activiteiten georganiseerd die binnen coronarichtlijnen uit te voeren zijn. Op zaterdag 20 februari wordt ’s middags een online Escape Room gespeeld met na afloop een gesprek over wat er in het TechLAB moet komen. Wil je weten wat een Online Escape Room is of wil je je aanmelden? Ga dan naar vaklandhethogeland.nl/oer. Op zaterdag 27 februari vindt er een Uitloopdag plaats. Dit betekent dat de mensen van het TechLAB naar de Warffummers toekomen om op gepaste afstand te horen wat zij graag willen in het TechLAB. Aanmelden voor de Uitloopdag gaat telefonisch via 0595 234242. Voor vragen of meer informatie bel naar het genoemde telefoonnummer of mail naar techlab@vaklandhethogeland.nl.

 
Gemeente Het Hogeland over de nieuwe afvalinzamelingBegin december ontving u de Afvalkrant ‘Meer doen met minder afval’. Deze zat bij de Noorderkrant in, waar wij ook het wekelijkse gemeentenieuws in plaatsen. Hierin staat alle belangrijke informatie over het nieuwe afvalsysteem Diftar . Inwoners die buiten de bebouwde kom wonen en de Noorderkrant niet ontvangen, hebben de Afvalkrant per post gekregen. Veel inwoners hebben de informatie gemist en/of hebben nog vragen over het nieuwe afvalsysteem.

 

Informatie gemist?

Heeft u de afvalkrant niet ontvangen en/of de info gemist? De afvalkrant is te vinden op onze website hethogeland.nl/afvalkrant. Liever een papieren exemplaar? Bel met ons Klantcontactcentrum: 088 - 345 8888. Of mail: minderafval@hethogeland.nl. Dan sturen wij u een afvalkrant per post.

 

Waarom geen afvalkalender per post?

De afvalkalender 2021 met inzameldata ontvangt u niet (meer) op papier. Met ingang van dit jaar publiceren wij de afvalkalender op onze website: hethogeland.nl/afval Hiermee besparen we kosten. Wilt u de afvalkalender liever wel op papier ontvangen? Bel met ons Klantcontactcentrum: 088 - 345 8888. Of mail: minderafval@hethogeland.nl

 

Groene container legen wel of niet gratis?

In de verspreide afvalkrant staat een tabel over de afvalstoffenheffing 2021. Hierin staat dat er kosten zijn verbonden aan het legen van de groene container. Dit is niet het geval: het laten legen van de groene container is overal in de gemeente gratis.

 

Wanneer zijn mijn eigen inzamelgegevens in te zien?

Met het nieuwe systeem Diftar wordt het aantal kilo’s afval gewogen. Uw nieuwe grijze container is daarom voorzien van een unieke chip die hoort bij uw adres. De afvalinzamelaar weegt het gewicht per leging maar registreert ook hoe vaak uw grijze container wordt geleegd. Binnenkort wordt het mogelijk om via DigiD op hethogeland.nl in te loggen om uw eigen afvalgegevens in te zien. Meer informatie volgt via het gemeentenieuws, de sociale media en hethogeland.nl.

 

Andere vragen over afvalinzameling? Bel of app ons gerust. Telefoon: 088 - 345 8888 of WhatsApp: 06 - 114 505 30. Ons mailen kan ook, via: minderafval@hethogeland.nl
Boswerkzaamheden in het Helpmanbos WarffumAan de omwonenden

Staatsbosbeheer is gestart met boswerkzaamheden in het Helpmanbos bij Warffum. Veel essen in deze bossen zijn aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland en waarvan de bomen niet herstellen. Het effect van de ziekte wordt in een aantal gebieden nog versterkt door het optreden van honingzwam.
Daarnaast vormt een deel van de populieren een risico omdat ze afbreken of er takken uitwaaien.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het zagen van de zieke essen vindt plaats met een oogstmachine, een ‘harvester’, en neemt naar verwachting ongeveer anderhalve week in beslag. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. We volgen uiteraard de procedure van de Gedragscode Bosbeheer. Alle essen worden weggezaagd en er worden dunningspaden gemaakt, bedoeld voor toekomstig bosbeheer. Deze groeien gewoon weer dicht.

Het hout wordt verkocht en de opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de afnemers. Van de populieren is beoordeeld welke een risico vormen en welke (nog) niet.

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. Om schade zoveel mogelijk te beperken wordt gewerkt met rupsmachines. Hoewel de ‘harvester’ precies kan werken blijft het een grote machine en kan het werk ruw en rigoureus over komen. Op plaatsen waar veel bomen weggehaald worden zal het beeld van het bos ingrijpend veranderen. Afhankelijk van de situatie zal later worden bepaald of er herplant zal plaatsvinden of dat de bestaande ondergroei de kans krijgt een nieuw bos te vormen. Op de dunningspaden wordt niet herplant, deze groeien weer dicht mat andere planten. Ze zijn niet bedoeld als wandelpad.

Toekomst van de es

In heel Nederland is al ruim 90% van de essen aangetast door essentaksterfte. Bij Staatsbosbeheer is landelijk zo’n 85-90 % matig tot zwaar aangetast en 10-15 % is licht aangetast. De prognose is dat hooguit 1 – 5 % van de essen zal overleven. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het groen om ons heen. Die gaten zijn niet op korte termijn te herstellen en op te vullen. 

We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Vragen?

U kunt een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte

 

De volgorde en het tempo van de boswerkzaamheden ten gevolge van essentak-ziekte hangt van veel factoren af zoals het weer, beschikbaarheid van machines, bodemomstandigheden enz. In het geval van het Helpmanbos in Warffum vinden de werkzaamheden veel eerder plaats dan verwacht. Excuses daarom voor het (te) laat aankondigen van deze werkzaamheden.