logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Lezing 12 december 2019


Persbericht2 juli 2019

GEMEENTE WIL WETEN WAT INWONERS NODIG HEBBEN VOOR AFVALVERMINDERING

Ruim 11.000 inwoners van de gemeente Het Hogeland kunnen vanaf vandaag aangeven wat zij nodig hebben om minder huisvuil te produceren. Met de resultaten van het onderzoek stelt de gemeente varianten op voor de toekomstige afvalvoorzieningen in het Hogeland.

In het najaar vraagt Het Hogeland inwoners welke variant de voorkeur heeft. De gemeenteraad neemt in november het uiteindelijke besluit.

De huidige afvalinzameling in het Hogeland verloopt nog zoals dat voor de herindeling het geval was. In 2021 moet dat worden geüniformeerd. Dan gaan Hogelandsters ook één en hetzelfde tarief betalen. In het onderzoek wordt inwoners ook gevraagd hoe dat tarief berekend zou moeten worden. 

Minder afval
De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid huisvuil per inwoner drastisch terug te brengen. Nu is dat nog meer dan tweehonderd kilo per persoon op jaarbasis; in 2025 moet dat terug naar 30. Om dit te bereiken, is medewerking van inwoners essentieel. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vraag wat de gemeente kan doen om deze landelijke doelstelling te behalen.
Verder moet het onderzoek boven water krijgen op welke wijze huisvuil in de toekomst moet worden ingezameld. Ook wil de gemeente ideeën en suggesties ophalen die moeten leiden tot vermindering van de afvalstroom en, in het verlengde daarvan, minder verspilling van grondstoffen.

Meedoen met het onderzoek
De inwoner die de brief ontvangen, beschikken over een unieke inlogcode. Daarmee krijgen ze toegang tot de vragenlijst. Inwoners die geen internet hebben of die geen brief hebben ontvangen maar toch willen meedoen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen de vragenlijst toegestuurd krijgen of een lijst ophalen bij de gemeentelocaties. De Hogelandsters kunnen hun mening tot 16 juli kenbaar maken. De brief die inwoners ontvangen is goed te herkennen aan ‘Blikkie’: een poppetje gemaakt van afval dat terugkomt in alle uitingen vanuit het project ‘Meer doen met minder Afval’. Op www.hethogeland.nl/minderafval kunnen inwoners meer informatie vinden.

‘Van-denken-naar-doen avonden’
Op 22 juni hield de gemeente het ‘Hogelandster Afvalfestival’ in Leens. Daar konden bezoekers ook aangeven hoe de afvalstroom kan worden teruggebracht. Dat leverde al tal van suggesties op. De komende weken gaat de gemeente samen met ‘afvalbewuste’ inwoners tijdens ‘Van-denken-naar-doen avonden’ dieper in op de vraag hoe afvalvermindering gestalte kan krijgen.


Nieuwsgierig naar de vragenlijst? Klik de link hieronder.
Vragenlijst - Meer doen met minder afval
Afsluiting eerste fase renovatie van de grote zaal van het dorpshuisOnder grote belangstelling is vrijdag 21 juni 2019 de eerste fase van de renovatie van de grote zaal van het dorpshuis, de voormalige gymzaal op het terrein van Op Roakeldais, feestelijk afgesloten.
Hieronder een foto-impressie van deze gebeurtenis.

 


Vol spanning wachtten de toegestroomde aanwezigen op de feestelijkheden
Na de gebruikelijke toespraken gaf wethouder Eltjo Dijkhuis met één druk op de knop groen licht voor de start van de volgende fase


Daarna konden de aanwezigen het resultaat bewonderenPublicatie van ingezonden brief aan Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad van Het Hogeland:Zorgen en bezwaren plannen Warfheem
NOOT REDACTIE: De auteur van deze ingezonden brief betreft een verontruste inwoner van Warffum. Onderstaande link toont de originele, geanonimiseerde brief zoals opgenomen in de agenda van de raadsvergadering van 5 juni 2019.
B.1. Zorgen en bezwaren plannen Warfheem geanonimiseerd 24 mei 2019, pdf1 MB


Gemeente Het Hogeland
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
gemeente@hethogeland.nl


BETREFT: VOORMALIG VERZORGINGSTEHUIS WARFHEEM TE WARFFUM

Geachte Burgemeester en Wethouders, Geachte Raad,

Op donderdag 9 mei 2019 is er een dorpsbijeenkomst in het auditorium van het Openluchtmuseum te Warffum geweest over de toekomst van Warfheem, georganiseerd door Dorpsbelangen en Goudoud Warffum. Er waren veel mensen aanwezig (meer dan 80) bestaande uit oa. dorpelingen, een van de huisartsen die praktijk houdt in Warffum, andere geïnteresseerden, een gemeente ambtenaar, de eigenaar van Warfheem en zijn huurder.

Na een korte introductie van de nieuwe eigenaar van het pand en zijn huurder, werden de plannen gepresenteerd. Alhoewel, er was geen sprake van een presentatie, er werd kort aangegeven dat hij (lees de huurder) zorg wil bieden aan "jong dementerenden" Hiervoor het achterste gedeelte van Warfheem wil gebruiken. Aldaar zijn 35 kamers beschikbaar, en waarin hij zorg wil bieden aan 35 "jong dementerenden" komende uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Er kwamen onmiddellijk veel vragen uit de zaal over deze vorm van zorgverlening. Onder de aanwezigen zaten mensen met uitgebreide kennis van zaken en ervaring over het verlenen van zorg in de breedte zin van het woord. Kritische vragen, vaktechnisch inhoudelijke vragen, organisatorische vragen, emotionele vragen ect. De vragen konden niet gepareerd of adequaat beantwoord worden door de huurder. Er kwam een onsamenhangend verhaal bestaande uit allerlei zgn. zorg gerelateerde kreten. Dit riep nog veel meer vragen en zorgen op. Het verhaal van "zorg bieden aan 35 jong dementerenden" werd ongeloofwaardiger, dunner, het leek te hangen aan een zijden draadje als het ware. Opeens kwam de verhuurder met opmerkingen dat het niet alleen zou gaan om "jong dementerenden"", maar ook "palliatieve zorg naar behoefte", "tijdelijke huisvesting in tijden van crisis, verslaving, psychische problemen" en ga zo maar door. Zorgverlening waar het gebouw in zijn huidige vorm helemaal niet geschikt voor is waarbij de eigenaar aangegeven heeft ook niet de intentie te hebben het grootschalig te gaan verbouwen en aan te willen passen. In zijn eigen woorden "ik ga geen nieuwbouw of grote verbouw doen, geen kapitaal vernietiging, ik bouw aan mijn pensioen"

Dit riep meer vraagtekens op en er kwamen vragen als "wat is uw ervaring als zorgverlener, wat / wie is uw achterban, wie zijn de specialisten waarmee u deze vormen van zorg wil gaan bieden" De huurder gaf hakkelend aan dat hij door het zien van een documentaire op tv geraakt is en daar iets mee wil gaan doen. Dat hij her en der gewerkt heeft in de zorg en verbonden is aan GGZ Harlingen. Opeens gaf hij aan dat het in deze, het "zorg bieden aan 35 jong dementerenden" gaat om zorg via persoons gebonden budget. (PGB) Dit riep voor de aanwezigen weer meer vraagtekens op. Dit gezegd hebbende nam de huurder plaats en het viel op dat hij eigenlijk steeds wat meer afstand van de avond en de discussie leek te nemen. De pand eigenaar daarentegen bleef netjes en beleefd mee doen in de discussies, zelfs voor zaken die hem niet aangingen, maar beantwoord zouden moeten worden door de huurder.

Na simpelweg informatie te hebben ingewonnen via bron www.ggzfriesland.nl. kom je erachter dat deze "een volledig en gevarieerd zorg aanbod heeft voor mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. verslavingszorg, crisis opvang ect."

De huurder spreekt zichzelf keer op keer tegen en geeft daarmee eigenlijk een duidelijke hint, het gaat om zorg via PGB, hij is niet verbonden aan instellingen zoals Lentis, Ggz ect.

"zorg bieden aan 35 jong dementerenden"

Mensen uit de zaal met kennis van zaken geven aan dat de 2 vooraanstaande instellingen in Assen en Groningen, gespecialiseerd in de opvang en zorgverlening van jong dementerenden, heel anders zijn opgezet, zorg bieden die in de verste verte niet lijkt op hetgeen de huurder ons voorspiegelt en pretendeert te gaan bieden. Daarbij komt dat het aantal plekken die deze instellingen beschikbaar hebben niet gevuld zijn, er zijn minder patiënten/cliënten dan plekken ....

De angst en het onderbuik gevoel van mij en vele aanwezigen met mij, lijkt gegrond: Het lijkt een dekmantel, een smoes, een zoethoudertje om de lokale bevolking om te tuin te leiden. Om onder de noemer "zorg bieden aan 35 jong dementerenden" een omgeving te creëren waar mensen worden geplaatst die een hele andere vorm van zorg nodig hebben. Man en paard? Alcohol en/of drugsverslaafde jongeren, jongeren die in crisis tijd in een ander omgeving gezet worden ect. minimaal 35 cliënten maar mogelijk nog meer, als blijkt dat het voorste gedeelte van Warheem niet ingevuld kan worden door Goudoud, dan kunnen en mogen er tot 52 cliënten gehuisvest worden, want immers is het zo, en dat beaamt de aanwezige ambtenaar van Het Hogeland, dat er een bestemming rust op Warfheem zijnde zorg. Maar welke zorg?

Zorgelijk is de situatie wel te noemen. Het gaat hier om een locatie gelegen in het centrum van Warffum, een schoolroute waar dagelijks jonge kwetsbare basisschool kinderen en voortgezet onderwijs leerlingen langs lopen, fietsen en verblijven. Een plek pal naast het voetbalveld, de sporthal, de supermarkt, de jeugdsoos, de voormalige kroeg waarmee iemand druk mee bezig is nieuw leven in de blazen en laten we niet vergeten de buurtbewoners.

De risico's, problemen en gevaren die deze vorm van opvang met zich mee brengt past en kan echt niet in het dorp Warffum. Een kleine hechte gemeenschap van minder dan 2300 mensen, bestaande uit een grote groep kwetsbare kinderen en ouderen. Zijn de risico's reëel? Ja, waarbij ik refereer aan een incident die aan de J. Marthastraat heeft plaatsgevonden. Hier verbleven tot voor kort ook jeugdigen met problemen variërend van alcohol en drugsverslaving tot gedragsstoornissen. Een van deze heeft een buurman op een nacht dusdanig verwond, dat deze voor de rest van zijn leven zwaar gehandicapt is. Een incident die een diepe indruk heeft gemaakt en nog steeds een open wond is binnen onze gemeenschap.

Geachte Burgemeester en Wethouders en geachte Raad, ik vraag u zeer dringend met klem deze zaak zeer serieus te nemen. Alert te zijn in deze om het maatschappelijk belang te bewaken en alles te doen binnen uw mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de huurder in deze zijn plannen niet kan en mag voortzetten en tot uitvoering zal brengen.

Voor wat betreft de pand eigenaar? Deze gun ik van harte dat zijn investering een succes wordt, en dat succes moet gezocht worden door de samenwerking te zoeken met Goudoud. Als beide bereid zijn "water bij de wijn" te doen, dan heeft het bieden van zorg voor ouderen in Warffum een zeer grote kans van slagen, want dat is waar Warffum behoefte aan heeft.

Hoogachtend,

(naam auteur is bekend bij redactie, op verzoek bij publicatie brief geanonimiseerd)
Denk mee over het nieuwe begraafbeleid van Het Hogeland
Het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de gemeente Het Hogeland heeft ook tot gevolg dat er veel regelgeving op orde moet worden gebracht. Zo hadden de vier afzonderlijke gemeenten eigen beleid op het gebied van begraven .
De gemeente werkt nu aan een nieuw begraafbeleid dat gaat gelden voor alle algemene begraafplaatsen in Het Hogeland. Om dat beleid vorm te geven, doet de gemeente een beroep op de Hogelandsters. Wat vind u van belang?

  • Op welke dagen en tijdstippen moeten begrafenissen volgens u kunnen plaatsvinden?
  • Niet alle begraafplaatsen in de gemeente hebben voorzieningen voor urnen. Vindt u het belangrijk dat die voorzieningen worden uitgebreid?
  • De kosten van begraafrecht zijn verbonden aan de duur van dat recht. Hoe langer die duurt, des te hoger de kosten. Voor wat betreft die duur: welke termijnen moet de gemeente hanteren? Om een voorbeeld te noemen: 10, 30 en 50 jaar. Wat vindt u?
  • Moet de gemeente na afloop van het grafrecht overgaan tot ruiming van die graven en het verwijderen van het monument?
  • Wat vindt u van het huidige niveau van onderhoud van de begraafplaatsen? Wat zou er volgens u moeten worden verbeterd?
  • Zijn er ontwikkelingen waar de gemeente op in zou moeten spelen?


De antwoorden op de bovengenoemde vragen kunt u kwijt bij onze vereniging (dorpsbelangenwarffum@gmail.com). Uw mening stellen wij zeer op prijs!